സിജോയുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അടിച്ചുമാറ്റിയ തസ്കരസംഘം: വീഡിയോ.

ബിഗ്ഗ് ബോസ്സിൽ സിജോയുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അടിച്ചുമാറ്റി..

സിജോയുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അടിച്ചുമാറ്റിയ തസ്കരസംഘം: വീഡിയോ.


സിജോയുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അടിച്ചുമാറ്റാൻ ഇറങ്ങിയ തസ്കരസംഘം ആരൊക്കെയാണന്നറിയണ്ടേ വീഡിയോ കാണൂ.