കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 464 പേർക്ക്

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 681 പേർ  രോഗമുക്തി നേടി. 

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 464  പേർക്ക്


 

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 464 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും, ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമെത്തിയ 2 പേർക്കും, സമ്പർക്കം മൂലം 458 പേർക്കും, ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 2 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.  ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 681 പേർ  രോഗമുക്തി നേടി. 
കൊല്ലം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി നസീറത്ത് (47)ന്റെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ
1 ഇളമാട് സ്വദേശിനി 32 വിദേശം
2 കുണ്ടറ സ്വദേശിനി 59 വിദേശം
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ
3 തെന്മല സ്വദേശി 21 ഇതര സംസ്ഥാനം
4 മൺട്രോത്തുരുത്ത് സ്വദേശി 47 ഇതര സംസ്ഥാനം
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ
5 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
6 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
7 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
8 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
9 അഞ്ചൽ സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
10 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
11 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
12 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
13 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
14 അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
15 അലയമൺ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
16 അലയമൺ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
17 ആദിച്ചനല്ലൂർ  സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
18 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി  83 സമ്പർക്കം
19 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി  80 സമ്പർക്കം
20 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശി  24 സമ്പർക്കം
21 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
22 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
23 ആദിച്ചനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 90 സമ്പർക്കം
24 ഇടമുളയ്ക്കൽ  സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
25 ഇടമുളയ്ക്കൽ  സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
26 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
27 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
28 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
29 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
30 ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
31 ഇട്ടിവ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
32 ഇട്ടിവ സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
33 ഇട്ടിവ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
34 ഇളമാട് സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
35 ഇളമാട് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
36 ഇളമാട് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
37 ഇളമാട് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
38 ഇളമ്പളളൂർ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
39 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
40 ഈസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
41 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
42 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
43 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
44 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
45 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
46 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
47 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
48 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
49 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
50 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
51 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
52 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
53 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
54 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
55 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
56 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
57 ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
58 ഏരൂർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
59 ഏരൂർ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
60 ഓച്ചിറ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
61 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
62 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
63 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 80 സമ്പർക്കം
64 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
65 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
66 ഓച്ചിറ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
67 കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
68 കരവാളൂർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
69 കരവാളൂർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
70 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
71 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
72 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
73 കരവാളൂർ സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
74 കരീപ്ര സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
75 കരീപ്ര സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
76 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
77 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
78 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
79 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
80 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
81 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
82 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
83 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
84 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
85 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
86 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
87 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
88 കരീപ്ര സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
89 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
90 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
91 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
92 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
93 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
94 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
95 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
96 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
97 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
98 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 53 സമ്പർക്കം
99 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 18 സമ്പർക്കം
100 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
101 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
102 കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
103 കല്ലുവാതുക്കൽ  സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
104 കല്ലുവാതുക്കൽ  സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
105 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
106 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
107 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
108 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
109 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശിനി 12 സമ്പർക്കം
110 കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
111 കുണ്ടറ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
112 കുണ്ടറ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
113 കുണ്ടറ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
114 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
115 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
116 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
117 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
118 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
119 കുന്നത്തൂർ സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
120 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
121 കുമ്മിൾ സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
122 കുമ്മിൾ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
123 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
124 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
125 കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
126 കുളക്കട സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
127 കുളക്കട സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
128 കുളക്കട സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
129 കുളക്കട സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
130 കുളക്കട സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
131 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
132 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
133 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
134 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
135 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
136 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
137 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
138 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
139 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
140 കൊറ്റങ്കര സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
141 കൊല്ലം  അയത്തിൽ ജി.വി നഗർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
142 കൊല്ലം  അയത്തിൽ ജി.വി നഗർ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
143 കൊല്ലം  കന്റോൺമെന്റ്  സൗത്ത് സ്വദേശി 71 സമ്പർക്കം
144 കൊല്ലം  കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
145 കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
146 കൊല്ലം അയത്തിൽ അനുഗ്രഹ നഗർ സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
147 കൊല്ലം അയത്തിൽ നഗർ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
148 കൊല്ലം അയത്തിൽ നഗർ സ്വദേശി 23 സമ്പർക്കം
149 കൊല്ലം അയത്തിൽ നഗർ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
150 കൊല്ലം അയത്തിൽ സുരഭി നഗർ സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
151 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
152 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
153 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
154 കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
155 കൊല്ലം ആശ്രാമം സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
156 കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
157 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട വൃന്ദാവൻ നഗർ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
158 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട വൃന്ദാവൻ നഗർ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
159 കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ശാസ്ത്രി നഗർ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
160 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
161 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശിനി 82 സമ്പർക്കം
162 കൊല്ലം കർബല റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
163 കൊല്ലം കർബല റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
164 കൊല്ലം കർബല റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വദേശിനി 3 സമ്പർക്കം
165 കൊല്ലം കല്ലുംതാഴം സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
166 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
167 കൊല്ലം കാവനാട് കന്നിമേൽചേരി സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
168 കൊല്ലം കാവനാട് കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
169 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
170 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
171 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
172 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 81 സമ്പർക്കം
173 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
174 കൊല്ലം കാവനാട് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
175 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ എം.എസ് നഗർ സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
176 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ പവിത്രം നഗർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
177 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ മൂന്നാംകുറ്റി സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
178 കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സലാമത്ത് നഗർ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
179 കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
180 കൊല്ലം ചകിരിക്കട ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
181 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം കൈക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
182 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
183 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
184 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
185 കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
186 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
187 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
188 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
189 കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
190 കൊല്ലം തെക്കേവിള  നന്ദനം നഗർ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
191 കൊല്ലം പട്ടത്താനം സ്വദേശി 11 സമ്പർക്കം
192 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
193 കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
194 കൊല്ലം പുന്തലത്താഴം പെരുംകുളം സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
195 കൊല്ലം പോളയത്തോട് നാഷണൽ നഗർ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
196 കൊല്ലം പോളയത്തോട് നാഷണൽ നഗർ സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
197 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
198 കൊല്ലം മങ്ങാട് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
199 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
200 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
201 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
202 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
203 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
204 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
205 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
206 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
207 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
208 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 2 സമ്പർക്കം
209 കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
210 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
211 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
212 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
213 കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
214 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
215 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
216 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
217 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
218 കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
219 കൊല്ലം സ്വദേശി 67 സമ്പർക്കം
220 കൊല്ലം സ്വദേശി 82 സമ്പർക്കം
221 കൊല്ലം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
222 കോട്ടയം സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
223 ക്ലാപ്പന സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
224 ക്ലാപ്പന സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
225 ക്ലാപ്പന സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
226 ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
227 ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
228 ചവറ സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
229 ചവറ സ്വദേശി 0 സമ്പർക്കം
230 ചവറ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
231 ചവറ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
232 ചവറ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
233 ചവറ സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
234 ചവറ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
235 ചവറ സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
236 ചവറ സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
237 ചവറ സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
238 ചവറ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
239 ചവറ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
240 ചാത്തന്നൂർ  സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
241 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
242 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
243 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
244 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
245 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
246 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
247 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
248 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
249 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
250 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
251 ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
252 ചിതറ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
253 ചിതറ സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
254 ചിതറ സ്വദേശി 57 സമ്പർക്കം
255 ചിതറ സ്വദേശി 1 സമ്പർക്കം
256 ചിതറ സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
257 ചിതറ സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
258 ചിതറ സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
259 ചിതറ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
260 ചിതറ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
261 ചിതറ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
262 ചിതറ സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
263 ചിതറ സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
264 ചിതറ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
265 ചിതറ സ്വദേശിനി 62 സമ്പർക്കം
266 ചിറക്കര സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
267 ചിറക്കര സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
268 ചിറക്കര സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
269 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
270 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
271 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
272 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
273 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
274 ചിറക്കര സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
275 തലവൂർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
276 തലവൂർ സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
277 തലവൂർ സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
278 തഴവ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
279 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
280 തൃക്കരുവ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
281 തൃക്കരുവ സ്വദേശി 94 സമ്പർക്കം
282 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
283 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
284 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
285 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
286 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
287 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
288 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
289 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
290 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
291 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 22 സമ്പർക്കം
292 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 16 സമ്പർക്കം
293 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
294 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
295 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
296 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
297 തൃക്കോവിൽവട്ടം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
298 തേവലക്കര സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
299 തേവലക്കര സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
300 തേവലക്കര സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
301 തേവലക്കര സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
302 തേവലക്കര സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
303 തേവലക്കര സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
304 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
305 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
306 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
307 തേവലക്കര സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
308 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
309 തൊടിയൂർ സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
310 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
311 തൊടിയൂർ സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
312 നിലമേൽ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
313 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
314 നിലമേൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
315 നീണ്ടകര സ്വദേശി 59 സമ്പർക്കം
316 നീണ്ടകര സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
317 നെടുമ്പന സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
318 നെടുമ്പന സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
319 നെടുമ്പന സ്വദേശി 90 സമ്പർക്കം
320 നെടുമ്പന സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
321 നെടുമ്പന സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
322 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
323 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
324 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
325 നെടുമ്പന സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
326 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
327 നെടുവത്തൂർ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
328 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
329 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
330 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി 6 സമ്പർക്കം
331 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
332 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
333 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
334 പട്ടാഴി സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
335 പട്ടാഴി സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
336 പട്ടാഴി സ്വദേശിനി 71 സമ്പർക്കം
337 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
338 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
339 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
340 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
341 പത്തനാപുരം സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
342 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 78 സമ്പർക്കം
343 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
344 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 69 സമ്പർക്കം
345 പത്തനാപുരം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
346 പനയം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
347 പനയം സ്വദേശിനി 74 സമ്പർക്കം
348 പനയം സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
349 പനയം സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
350 പനയം സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
351 പന്മന സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
352 പന്മന സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
353 പരവൂർ സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
354 പരവൂർ സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
355 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 74 സമ്പർക്കം
356 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
357 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
358 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
359 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
360 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
361 പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
362 പിറവന്തൂർ സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
363 പിറവന്തൂർ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
364 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
365 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
366 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 31 സമ്പർക്കം
367 പിറവന്തൂർ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
368 പുനലൂർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
369 പുനലൂർ സ്വദേശി 18 സമ്പർക്കം
370 പുനലൂർ സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
371 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
372 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
373 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 9 സമ്പർക്കം
374 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
375 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
376 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
377 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
378 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 0 സമ്പർക്കം
379 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
380 പുനലൂർ സ്വദേശിനി 17 സമ്പർക്കം
381 പൂതക്കുളം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
382 പൂതക്കുളം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
383 പൂയപ്പളളി സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
384 പെരിനാട്  സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
385 പെരിനാട് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
386 പെരിനാട് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
387 പെരിനാട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
388 പെരിനാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
389 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
390 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
391 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
392 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 21 സമ്പർക്കം
393 പെരിനാട് സ്വദേശിനി 83 സമ്പർക്കം
394 പോരുവഴി സ്വദേശിനി 68 സമ്പർക്കം
395 പോരുവഴി സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
396 പോരുവഴി സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
397 മൺട്രോത്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
398 മയ്യനാട്  സ്വദേശി  74 സമ്പർക്കം
399 മയ്യനാട് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
400 മയ്യനാട് സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
401 മയ്യനാട് സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
402 മയ്യനാട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
403 മയ്യനാട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
404 മയ്യനാട് സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
405 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
406 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
407 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
408 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
409 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
410 മയ്യനാട് സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
411 മേലില സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
412 മേലില സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
413 മേലില സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
414 മേലില സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
415 മൈനാഗപ്പളളി സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
416 മൈനാഗപ്പളളി സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
417 മൈലം സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
418 മൈലം സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
419 മൈലം സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
420 മൈലം സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
421 മൈലം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
422 മൈലം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
423 മൈലം സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
424 മൈലം സ്വദേശിനി 45 സമ്പർക്കം
425 മൈലം സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
426 മൈലം സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
427 മൈലം സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
428 മൈലം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
429 മൈലം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
430 വിളക്കുടി സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
431 വിളക്കുടി സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
432 വിളക്കുടി സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
433 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
434 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 37 സമ്പർക്കം
435 വിളക്കുടി സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
436 വെട്ടിക്കവല സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
437 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
438 വെളിനല്ലൂർ സ്വദേശിനി 4 സമ്പർക്കം
439 വെളിയം  സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
440 വെളിയം  സ്വദേശിനി 72 സമ്പർക്കം
441 വെളിയം സ്വദേശി 38 സമ്പർക്കം
442 വെളിയം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
443 വെളിയം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
444 വെളിയം സ്വദേശി 6 സമ്പർക്കം
445 വെളിയം സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
446 വെളിയം സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
447 വെളിയം സ്വദേശി 36 സമ്പർക്കം
448 വെളിയം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
449 വെളിയം സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
450 വെളിയം സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
451 വെളിയം സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
452 വെളിയം സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
453 വെളിയം സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
454 വെളിയം സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
455 വെളിയം സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
456 വെളിയം സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
457 വെളിയം സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
458 വെളിയം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
459 വെസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
460 വെസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
461 വെസ്റ്റ് കല്ലട സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
462 ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ 
463 കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി 73 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
464 കൊല്ലം കടവൂർ സ്വദേശി 50 ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല